Οι πελάτες μας μπορούν να επωφεληθούν από την μακροχρόνια δικαστηριακή εμπειρία μας και την επιτυχία μας σε σύνθετα ζητήματα ποινικού δικαίου. Οισυνεργάτες μας έχουν μεγάλη εμπειρία χειρισμού ποινικών υποθέσεων τόσο στηνπροδικασία όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς του οικονομικού ποινικού δικαίου, του ποινικού δικαίου του ανταγωνισμού, του εταιρικού και τραπεζικού ποινικού δικαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαφθοράς, του φορολογικού ποινικού δικαίου, του δικαίου των προσωπικών δεδομένων, της ιατρικής ευθύνης και της κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και σε ζητήματα της διεθνούς δικαστικής συνδρομής και έκδοσης.