Το οικονομικό και εν γένει εταιρικό έγκλημα αποτελούν φαινόμενα που απαιτούν έμπειρο νομικό χειρισμό, καθώς μπορούν να επισύρουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις και να επηρεάσουν τη φήμη των εταιρειών και των τραπεζικώνεπιχειρήσεων.

Το Γραφείο μας παρέχει τις νομικές υπηρεσίες του σε εταιρείες καιτράπεζες σε ζητήματα εταιρικού και τραπεζικού ποινικού δικαίου.

Προσφέρουμε νομικές συμβουλές σε όλο το φάσμα του οικονομικού και εταιρικού ποινικού δικαίου συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί διαφθοράς, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγής, ποινικού δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και παραβίασης περιβαλλοντικών κανονισμών.