Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απασχολεί ολοένα και περισσότερο τη δικαστηριακή πρακτική. Το πολυδαίδαλο της σχετικής νομοθεσίας και η πολυπλοκότητα των νομικών ζητημάτων που τίθενται, ιδίως στο επίπεδο της δέσμευσης και δήμευσης των σχετικών προσόδων, καθιστούν αναγκαία την εις βάθος γνώση του σχετικού αντικειμένου και την εξειδικευμένη ενασχόληση με αυτό. Το

Γραφείο μας έχει ασχοληθεί με πολυάριθμες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.