Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Τριανταφύλλου το 1989 και παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου και των συναφών με αυτό κλάδων. Προσφέρει τις νομικές υπηρεσίες του σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς του εταιρικού και τραπεζικού ποινικού δικαίου, του ποινικού δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαφθοράς, του φορολογικού ποινικού δικαίου, του δικαίου των προσωπικών δεδομένων, της ιατρικής ευθύνης και της κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και σε ζητήματα της Διεθνούς Δικαστικής Συνδρομής και Έκδοσης

Δείτε τους συνεργάτες μας