Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται αυστηρά από ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων. Παράλληλα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας τους υπόκειται τις περισσότερες φορές στον προληπτικό έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πάντοτε δε στον κατασταλτικό έλεγχο αυτής.

Το Γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές στον τομέα του δικαίου των προσωπικών δεδομένων, ενώ χειρίζεται συναφείς υποθέσεις και σε δικαστηριακό επίπεδο.